Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca 2018 r. do programu lojalnościowego "Społem Znaczy Razem" zostaje dołączony sklep nr 63 Sedno Ekspres Gliwice ul.Sztabu Powstańczego 21A.

Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,

że od dnia 1 marca 2018 r. sklep nr 25 będzie nieczynny (likwidacja). 

 

           Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,

że aneksem nr 4 z dnia 28 września 2017 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

Aneks nr 4

z dnia 28 września 2017 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.

                                                     § 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

 1. Pkt. 7 § 4 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty ważne są minimum 24 miesiące z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone przed 01.01.2015 r. stracą ważność w dniu 02.01.2018 r.Od roku 2019 dezaktywacja punktów starszych niż 24 miesiące będzie wykonywana 2 stycznia każdego roku.

                                                     § 2

 1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

                                                     § 3

 1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie we wszystkich sklepach „Społem” PSS w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.gliwice.spolem.org.pl najpóźniej w dniu 01.10.2017 r.
 2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem 02.11.2017 r.

 

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,

że aneksem nr 3 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

Aneks nr 3

z dnia 31 sierpnia 2017 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.

                                                     § 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

1.Pkt. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:

Kupon Społem – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej kuponu.

2.Dodano pkt. 11 do § 2, który otrzymuje brzmienie:

Kod nagrody – dzień urodzenia Uczestnika.

3.Dodano pkt. 9 do § 3, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku utraty, uszkodzenia Karty Klienta Uczestnik ma prawo złożyć nowy formularz

rejestracyjny i odebrać kartę, która będzie przypisana do dotychczasowego konta Uczestnika.

Do nowego formularza rejestracyjnego Uczestnik programu jest zobowiązany załączyć pisemny

wniosek o zablokowanie karty utraconej/uszkodzonej.

4.Dodano pkt. 10 do § 3  który otrzymuje brzmienie:

Kartą Klienta może posługiwać się jedynie Uczestnik, którego podpis widnieje na Formularzu

rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku

z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, utratą lub uszkodzeniem Karty Klienta.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za Kartę Klienta oraz za transakcje na Koncie Klienta

dokonane z jej użyciem.

5.Pkt. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości

zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

150 punktów przysługuje kupon o wartości 10 złotych,

300 punktów przysługuje kupon o wartości 20 złotych,

600 punktów przysługuje kupon o wartości 50 złotych.

6.§ 5 otrzymuje brzmienie:

Wymiana punktów na Kupony Społem

7.Pkt. 1 § 5 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Kupony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.

8.Pkt. 2 § 5 otrzymuje brzmienie:

Wymiana punktów zgromadzonych przez Uczestnika programu na kupon Społem następuje na wniosek Uczestnika programu poprzez wydrukowanie kuponu z terminala w dowolnym sklepie Organizatora programu.Uczestnik programu przed wydrukiem kuponu okazuje Kartę Klienta oraz podaje „kod nagrody”, którym jest dzień urodzenia Uczestnika.

9.Pkt. 3 § 5 traci ważność.

10.Pkt. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

Po wydrukowaniu kuponu Społem z konta uczestnika zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości kuponu ilość punktów.

11.Pkt. 5 § 5 otrzymuje brzmienie:

Kupon jest ważny wyłącznie w sklepach Organizatora od dnia jego wydania do dnia określonego na kuponie.

12.Pkt. 6 § 5 otrzymuje brzmienie:

Kupon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji kuponu w danym sklepie, kupony nie podlegają wymianie na pieniądze oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

13..Pkt. 3 § 6 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zakończenia programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem nabyli prawo do kuponu powinni przeprowadzić procedurę wymiany punktów na Kupon Społem zgodnie  z  § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

                                                        § 2

 1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

                                                        § 3

 1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie we wszystkich sklepach „Społem” PSS w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.gliwice.spolem.org.pl najpóźniej w dniu 01.09.2017 r.
 2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem 02.10.2017 r.

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016 r. do programu lojalnościowego "Społem Znaczy Razem" zostają dołączone sklep nr 61 Sedno Ekspres Gliwice ul.Spółdzielcza 33 c oraz sklep nr 62 Sedno Ekspres Gliwice ul. Cyraneczki 1.               

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że z dniem 18 marca 2016 r. zmienia się adres strony internetowej. Nowy adres strony internetowej to www.gliwice.spolem.org.pl W związku z tym w par 3 pkt 2 i pkt 7, w par 5 pkt 2 i pkt 8, par 6 pkt 1 i pkt 2 regulaminu zmienia się adres strony internetowej na www.gliwice.spolem.org.pl 

Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że od dnia 11 stycznia 2016 r. sklep nr 1 będzie nieczynny (likwidacja). 

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje, że aneksem nr  2 z dnia 15 lipca 2015 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”  obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

 

Aneks nr 2

 z dnia 15 lipca 2015 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.

§ 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

 1. Pkt.  1  § 4 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych,napojów alkoholowych, biletów komunikacji miejskiej, doładowań telefonów i starterów telefonicznych.”

§ 2

 1. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3

 1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie w sklepach „Społem” PSS w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.spolem.gliwice.pl  najpóźniej   w dniu 16.07.2015 r.
 2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem,  tj. z dniem 17.08.2015 r.

 

                Zarząd ,,Społem'' PSS w Gliwicach informuje, że zmienia się numer telefonu pod którym Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta.Nowy numer telefonu to 32 428 25 20 czynny od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych w godzinach od 7.30 do 14.30

                Zarząd ,,Społem'' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach informuje,
ze z dniem 02.02.2015 r. zmienia się adres Spółdzielni.
Nowy adres to: 44-100 Gliwice, ul. N.Barlickiego 4, w związku z tym od 02.02.2015 pkt.2 par 1 
regulaminu lojalnościowego ,,Społem Znaczy Razem'' otrzymuje brzmienie:

pkt.2 par 1. Organizatorem programu jest ,,Społem'' Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Gliwiciach, 44-100 Gliwice, ul. N.Barlickiego 4 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000008129 w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
                Zarząd informuje również, że z dniem 02.02.2015 Restauracja Bagatela
przestała prowadzić działalność.

 

                Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gliwicach uprzejmie informuje,       
że aneksem nr  1 z dnia 15 kwietnia 2014 r. wprowadza zmiany w regulaminie programu
lojalnościowego „Społem znaczy razem”  obowiązującego od dnia 1 lutego 2012 r.

Aneks nr 1  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. do regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
obowiązującego od dnia  1 lutego 2012 r.
 

§ 1

W regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

1.     Pkt.  3  § 4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, ze za każde pełne 5 złotych wartości
zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone: 

150 punktów przysługuje bon o wartości 10 zł,

300 punktów przysługuje bon o wartości 20 zł,

600 punktów przysługuje bon o wartości 50 zł.”

§ 2

1.      Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3

1.     Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie we wszystkich sklepach
  „Społem” PSS w Gliwicach, w Restauracji Bagatela  oraz na stronie internetowej
  www.spolem.gliwice.pl  najpóźniej    w dniu 30.04.2014 r.

2.     Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem,      
  tj. z dniem 01.06.2014 r.